Posts Tagged "Riolering"

Duurzaamheid en natuur

“Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!”

Vorselaar heeft nog erg veel groene ruimte en onze natuurgebieden zijn echte pareltjes. De Lovenhoek werd zelfs verkozen tot de mooiste wandeling van het jaar. Nergens anders genieten de inwoners zelf zoveel van alle groene ruimte als in Vorselaar. Er wordt op verschillende locaties gewerkt aan het behoud en beheer van die kostbare natuur zodat ook de volgende generaties er nog van zullen kunnen genieten.

Als fairtradegemeente van het eerste uur blijven we belang hechten aan eerlijke handel maar ook aan verantwoord consumeren en produceren en de korte keten. ACTIEV vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door duurzaamheidscriteria op te nemen in haar aankoopbeleid. Daarnaast willen we het beleid toetsen aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, waarin klimaatdoelstellingen en doelstellingen rond ontwikkelingssamenwerking worden samengevoegd. We stapten ook mee in het project Klimaatneutrale Organisatie 2020 met de bedoeling om als gemeente klimaatneutraal te werken tegen 2020. Vorselaar ondertekende ook de burgemeestersconvenant en streeft met tal van maatregelen naar een verminderde CO2-uitstoot voor de hele gemeente:

 • LED-verlichting in sporthal,
 • zonnepanelen op de daken van de werkhal, sporthal, Sprankel! en het gemeentehuis,
 • verwarming op aardgas in plaats van elektriciteit in de werkhal,
 • isolatiewerken sporthal,
 • CNG-voertuig,
 • elektrisch voertuig voor de kinderopvang en elektrische (bak)fietsen voor personeel,
 • laadpalen voor elektrische voertuigen (aan sportcentrum),
 • rationalisatie openbare verlichting,
 • coördinatie van een groot windmolenproject langs de E34 waarmee groene stroom kan opgewekt worden voor alle gezinnen van Vorselaar en waar mensen mee in kunnen participeren.

De komende jaren willen  we autodelen  – eventueel ook van gemeentelijke voertuigen – mogelijk maken in Vorselaar. Bij twee bouwprojecten werd al opgelegd om deelauto’s in het project op te nemen.

Een mooi en groen dorp moet ook proper zijn, en daar wordt aan gewerkt via bijvoorbeeld zwerfvuilacties en een nieuw systeem van afvalmeters en -peters. Vorselaar nam ook deel aan acties zoals “30 Dagen Zonder Afval”. Maar het kan altijd beter, en we blijven dan ook werk maken van bewustwording rond sorteren, recycleren en minder afval produceren.  ACTIEV bekijkt eveneens de mogelijkheid van een andere plaats voor het containerpark.

De voorbije jaren werd er weer een groot rioleringsproject in Vorselaar Noord afgewerkt. ACTIEV wil de komende jaren blijven investeren in riolering, met onder meer projecten op Sassenhout, Dijkbaan/Heiken/Lepelstraat, Vorselaar Noord fase 3 en Vispluk. Na al die projecten zal Vorselaar aan kop staan in Vlaanderen met een rioleringsgraad van meer dan 90%. Door deze projecten nu al voor te bereiden kan de gemeente samen met Hidrorio nog zo veel mogelijk subsidies krijgen. We willen telkens van de wegen- en rioleringswerken gebruikmaken om tegelijkertijd  te zorgen voor betere gsm-verbindingen en de nutsvoorzieningen te moderniseren en waar nodig ondergronds te brengen. Projecten om het hemelwater en het afvalwater apart af te voeren zorgen voor een betere waterkwaliteit in beken en rivieren. Om bij zware regenval overstromingen en ondergelopen kelders te voorkomen wil ACTIEV verder investeren in verschillende manieren om regenwater op te vangen: wadi’s, wachtbekkens en waterdoorlaatbare grondbedekking. Het pompstation aan de Dijkbaan wordt dit jaar nog gemoderniseerd waardoor de capaciteit om meer afvalwater te zuiveren verdubbelt.

ACTIEV wil de waardevolle natuur in Vorselaar behouden met verschillende acties:

 • aanleg van groen in de dorpskern,
 • open ruimte in het buitengebied vrijwaren van bebouwing,
 • ondersteunen van natuurverenigingen voor het beheer van natuurgebieden (Schupleer en Lovenhoek),
 • pesticidevrij onderhoud van straten en pleinen,
 • verbinden van groene gebieden.

Dorpskernvernieuwing, wegen en mobiliteit

Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!

ACTIEV heeft een duidelijke visie op de dorpskernvernieuwing: we versterken de leefbaarheid en uitstraling van ons dorp. Enkele mobiliteitsknelpunten zijn weggewerkt en het centrum is opgewaardeerd. De nieuwe pleinen en voetpaden maken onze kern mooier, veiliger en toegankelijker. We kregen veel subsidies voor de werken en werden laureaat van de prijs voor “de publieke ruimte” van de Vlaamse overheid. De grote werken voerden we uit tijdens de schoolvakanties en met medewerkers van de gemeente. Zo is met een erg bescheiden budget en weinig hinder in enkele jaren tijd het hele centrum heraangelegd;

 • dorpspleinen Kerkplein, pleintje Tip, pleintje Spieke zijn verkeersveilig heringericht,
 • straten, riolering/waterafvoer en voetpaden zijn slim in één beweging mee aangepakt,
 • Kerkstraat, Mgr. Donchelei en Cardijnlaan zijn volledig vernieuwd,
 • nieuwe voetpaden kregen zitbanken en mindervaliden-boordstenen met duurzame gekleurde klinkers aan de zebrapaden,
 • overal kwamen bomen en extra groen.

Leegstaande of verwaarloosde panden worden heel strikt opgevolgd zodat er meer renovatie en nieuwbouw is. De elektriciteitskasten zijn opgesmukt met mooie foto’s van Vorselaar. Het dorpscentrum ziet er netjes uit en wordt veel meer gebruikt voor activiteiten en ontmoeting. Vorselaar werkt consequent met dezelfde materialen. Dat zorgt voor een éénvormig straatbeeld, efficiëntere aankopen en een betere planning samen met de nutsmaatschappijen. Er is een goede langetermijnplanning gemaakt met een vademecum van de materialen. Een voorbeeld daarvan zijn de kleine verbindingen. De gemeente voert al vele jaren een consequent beleid op vlak van het behoud van kleine verbindingen:

 • drie paadjes in het centrum zijn gered bij nieuwe bouwprojecten,
 • bestaande verkavelingspaadjes zijn opgewaardeerd,
 • elk jaar zijn er nieuwe paadjes die aanplantingen en verhardingen krijgen,
 • er komen nieuwe verbindingen als tegemoetkoming bij bouwprojecten,
 • de tussengelegen buurtpleinen worden één voor één opgeknapt in samenwerking met de buurten of wijken.

Het geheel van al die verbindingen is geïnventariseerd, op kaart gezet en gepromoot met een  schoolroutekaarten, een kinderwandeling en informatieve naambordjes. Onze plaatselijke handelaars zijn bij de projecten in de dorpskern betrokken. Voor de horeca zijn er fijne terrassen gecreëerd en nergens werd ingeboet op parkeerplaatsen. Op verschillende plaatsen is er een zone voor kort parkeren ingevoerd zodat de klanten makkelijk kunnen parkeren tijdens het boodschappen doen. Vorselaar heeft in de regio een trekkersrol op vlak van mobiliteit. De gemeente maakte mee een studie voor de Middenkempen om een oplossing uit te werken voor vrachtverkeer en openbaar vervoer naar de steden. We vormden een regionale mobiliteitsraad met de gemeenten van Neteland. Vorselaar werd als enige gemeente uitgekozen voor het traject “Verkeersveilige Gemeente” en ontving in dat kader een SAVE-charter van de “Ouders voor Verongelukte Kinderen”. De geleverde inspanningen zijn dan ook opmerkelijk:

 • uitbreiding van de zone 30 in het centrum,
 • een grote uitbreiding van de zone 50 waardoor ook in de zone Vispluk en het noorden van Vorselaar (Zegbroek, Groenstraat, Klissenhoek en Moleneinde) geen 70 km/u meer gereden mag worden,
 • aankoop van verschillende digitale snelheidsborden en ontwikkeling met de politie van een nieuw stuurbord voor nog meer controles op de juiste plaats,
 • smallere straten (bv. Kerkstraat, bocht naar Kuiperstraat ) waardoor auto’s vertragen,
 • een fietsstraat (bv. Cardijnlaan) waar de fietsers voorrang hebben op de auto’s,
 • “doorlopende straten” waar geen auto’s maar wel zwakke weggebruikers door kunnen (bv. paadje Pallaaraard-Groenstraat, Proostlaan, Kardinaalswijk),
 • nieuwe voetpaden met vlotte toegankelijke overgangen in bijna het hele centrum,
 • nieuwe en heraangelegde verbindingspaadjes,
 • bewonerskaarten per zone i.p.v. per straat zodat bewoners meer ruimte hebben te parkeren,
 • elk jaar een mobiliteitsaudit met de verkeerscommissie en politie,
 • sensibiliseringsacties zoals autovrije zondagen,
 • fietssuggestiestroken (bv. Vorselaar-Noord),
 • wegversmallingen (Nieuwstraat, Molenbaan, Van de Wervelaan),
 • bijdrage voor 18-jarigen in een abonnement bij De Lijn.

Plannen van ACTIEV

De komende jaren werken we zo verder en pakken we straten zoals Boulevard, Van de Wervelaan, Markt, Riemenstraat, Nieuwstraat en Lepelstraat aan. Bij de geplande rioleringsprojecten in Vorselaar-Noord, Sassenhout, Vispluk en Heiken maken we van de gelegenheid gebruik om meteen ook nieuwe wegen aan te leggen, nutsleidingen ondergronds te brengen, trager verkeer af te dwingen en betere gsm-verbindingen te creëren. In het dorpscentrum willen we de dorpskernvernieuwing afwerken met vier belangrijke projecten:

 • een ontwikkelaar schept in de Lepelstraat ruimte voor een open plaats met woonblokken, doorsteken naar de school, ondergronds parkeren en een grote groene boulevard voor fietsers en voetgangers. Die komt in de plaats van de oudere woningen die de straat nu een gesloten aanzicht geven. De Vlaamse overheid steunt deze toekomstvisie voluit en geeft de gemeente de mogelijkheid om er met een publiek-private samenwerking een medische groepspraktijk te organiseren. Zo kunnen we in de toekomst naar huisarts en tandarts in eigen dorp blijven gaan. Er komt ook een gemeenschappelijke bibliotheek en ontmoetingsruimte samen met alle scholen van Vorselaar,
 • het project sluit aan bij het historische marktplein met plannen om het verkeer efficiënter af te leiden, een aparte busstrook te creëren, voor veel meer groene ruimte te zorgen en het geheel een aantrekkelijke uitstraling te geven.
 • er komt een voetverbinding naar de Merellaan en ACTIEV bekijkt hoe de ruimte tussen het gemeentehuis, de parking Nieuwstraat en dienstencentrum Sprankel! kan worden ingericht om een betere verbinding met de Markt te maken,
 • in de Cardijnlaan maken het oude jeugdcentrum en het schoolgebouw plaats voor een nieuwe campus. School, kinderopvang, jeugdverenigingen, jeugdhuis en speelpleinwerking krijgen meer ruimte. De kasteeldreef wordt opengetrokken tot in de Cardijnlaan zodat het centrum veel groener wordt en de kinderen er kunnen spelen.

Er komen nog extra fietspaden. Het dossier voor een vrijliggend fietspad op de gewestweg tussen Lille en Herentals ligt klaar om uit te voeren. De verbinding naar Grobbendonk via de Zuiderbaan wordt opgemaakt en er loopt een studie voor een fietspad vanuit het centrum richting Heirbaan.

Copyright © 2018 ACTIEV | Alle Rechten Voorbehouden
Website door Joris Van der Schoot