Category "Blog"

AMBITIEUS INVESTERINGSPROGRAMMA ZONDER LASTENVERHOGINGEN

Op 4 december werd het strategisch meerjarenplan van Vorselaar goedgekeurd door OCMW- en gemeenteraad. Er is de voorbije maanden hard aan gewerkt door de diensten en het schepencollege. Het gaat om een uitgebreid plan (366 pagina’s) met een grondige omgevingsanalyse en meer dan 300 concrete acties die gepland worden in deze legislatuur.

Er is een opvallend zwaar investeringsprogramma voorzien met tal van projecten die al vele jaren worden voorbereid en de komende jaren Vorselaar van straatbeeld sterk doen veranderen.

=> We selecteerden 20 concrete plannen die de toekomst, de dienstverlening en/of het straatbeeld van Vorselaar grondig zullen veranderen de komende vijf jaar:

 1. Niet minder dan 9 (!) grote rioleringswerken waardoor we een rioleringsgraad van 93% zullen behalen, bij de hoogste van Vlaanderen;
 2. Heraanleg van 17 straten in verschillende delen van onze gemeente: onder meer Groenstraat/Zegbroek/Bosweg/Klissenhoek (2019), Boulevard en Nieuwstraat (2020), Markt (2021), Sassenhout, Kweek en Herderstraat (2022), Poederleeseweg en N153 (2023), Lepelstraat en Dijkbaan (2023), Vispluk, Plein, Heirbaan en Strateneinde (2024-2025) … op verschillende plaatsen wordt er geïnvesteerd in ANPR-camera’s;
 3. Heraanleg van het Marktplein (eerste subsidie van Vlaamse overheid inzake ontharding en provinciale laureaat van de wedstrijd ‘Natuur in je buurt’);
 4. Een nieuwe jeugd- en kindercampus in de Cardijnlaan (met een nieuw schoolgebouw, jeugdhuis, speelpleinwerking, jeugdcentrum en aansluiting op kinderopvang);
 5. Uitbreiding van de site rond het gemeentehuis: vorming van één grote sociale campus met ook de serviceflats en dienstencentrum Sprankel!; Daar brengen we ook de sociale winkels (sociale kruidenier, strijkatelier, tweedehandswinkeltje, …) samen;
 6. Ontmoetingscentrum voor verenigingen: meer m²’s voor de verenigingen;
 7. Creatie van een groen gemeentepark rond het gemeentehuis met trage verbindingen naar het Marktplein;
 8. Masterplan Lepelstraat met woonblokken, een nieuwe bibliotheek (open huis) samen met alle scholen en een medische groepspraktijk;
 9. Veel aandacht voor buurten en wijken en herinrichting van trage wegen en buurtpleinen;
 10. Nog meer inzetten op huisbezoeken en dienstverlening aan huis (sociale dienst en individueel lokaal cliëntenoverleg); ook de werking van de mindermobielencentrale wordt door het lokaal bestuur overgenomen;
 11. Invoering van een nieuwe sociaal-pedagogische toelage;
 12. Volledige verledding van de openbare verlichting ism Fluvius;
 13. Zware investeringen in klimaat en energie: elk (!!) gemeentelijk gebouw wordt energiezuinig gemaakt en krijgt van zonnepanelen;
 14. Investering in hernieuwbare energie (windmolens) en energiezuinige mobiliteit (elektrische en CNG-voertuigen, elektrische deelauto’s);
 15. Armoedebeleid verstevigen (kinderarmoedefonds) en bijkomende sociale huisvesting (onder meer projecten op Markt, Nieuwstraat en Kuiperstraat);
 16. De aanleg van een kunstgrasveld voor korfbal en voetbal, en een uitbreiding van de sporthal op het sportcentrum;
 17. Aandacht en ruimte voor ondernemers met een aparte werkgroep “lokale economie”, een nieuwe KMO-zone op Sassenhout, een extra buurtwinkel, een actie die “lokaal winkelen” stelt (organisatie van evenementen, cadeaucheques, promotie van streekproducten);
 18. De troeven van Vorselaar (erfgoed en natuur) nog meer toeristisch valoriseren, onder meer met een erfgoedspel “Forsellara”, drie educatieve routes, een app “Ontdek Vorselaar” en de inrichting van een belevingsvolle site op de Schranshoeve (Europese subsidie Leader);
 19. Veel aandacht voor overleg met adviesorganen en partners: een volledig nieuw participatiereglement met onder meer nieuwe overlegstructuren met horeca, landbouw, vrijetijdsoverleg, scholen, verenigingen, … en een burgerkabinet;
 20. Vernieuwing van de Info Vorselaar en inzet van chat/skype en digitaal loket.

Dit is een greep uit in totaal 5 strategische doelstellingen, 20 beleidsdoelstellingen, 77 actieplannen en 303 acties! Daarin wordt verstandig op lange termijn geïnvesteerd: in energie & klimaat, in sociaal beleid, in pensioenlasten, in riolering, in de slagkracht van de regio (Neteland) …

Het investeringsvolume is tegenover de vorige legislatuur (4.083.000 euro) meer dan verdrievoudigd nu (13.642.000 euro) en toch gebeurt dat zonder lastenverhogingen en met een -meer dan- uitstekend financieel evenwicht.

Belangrijk is dat dit ambitieuze programma kan gerealiseerd worden zonder de belastingen (personenbelasting/opcentiemen onroerende voorheffing) te verhogen, al voor het 19e jaar op een rij. Dat engagement werd de ganse legislatuur doorgerekend. Dat betekent dat de belastingtarieven dan 25 jaar op een rij ongewijzigd zullen gebleven zijn!

Er werd hard gewerkt om zoveel mogelijk subsidies binnen te halen. Zo zijn er niet minder dan 21 subsidies verkregen voor de hierboven genoemde projecten!

Er wordt slechts 1 lening aangegaan, voor het toekomstproject van de kinder- en jongerencampus (6 mio euro). Dat is financieel interessant (door de erg lage rentevoet). De helft van de lening wordt nog deze legislatuur al afgelost en de aflossingen zijn volledig doorgerekend. We zouden er zelfs voor kunnen kiezen om die lening niet op te nemen. Het is echter verstandiger om de uitstaande reserve te investeren waardoor we op termijn meer inkomsten genereren voor de gemeente. Dat gebeurt met de blik op de toekomst: de aanleg van een pensioenfonds (2,3 mio euro), een fonds voor de serviceflats (530.000 euro), participaties in nutsmaatschappijen (780.000 euro) en hernieuwbare energie (960.000 euro).

Nadat al meer dan 300 acties en projecten zijn doorgerekend, blijft de zogenaamde “autofinancieringsmarge” en het “gecumuleerd budgettair resultaat”, de twee financiële evenwichten die het lokaal bestuur moet aantonen voor de Vlaamse overheid en Europa, uitermate positief! Meer nog, zelfs na dit investeringsplan, blijven die cijfers nóg positiever dan het moment waarop ACTIEV voor het eerst startte met een absolute meerderheid in Vorselaar. De gemeente staat ook dan nog altijd in de top 10 van de meest financieel gezonde gemeenten van Vlaanderen. Ook de komende legislatuur kan dus met een bijzonder positief gesternte starten.

Vorselaar is klaar voor de toekomst!

Vorselaar, een echt onderwijsdorp

Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!

Vorselaar is een echt onderwijsdorp. Van kleuterschool tot hoger onderwijs, het kan allemaal in Vorselaar. Dat danken we aan de onderwijstraditie van de Zusters van Vorselaar.

Naast de grote vrije school hebben we ook een gemeentelijke basisschool. De Knipoog werd de voorbije jaren een echte “school in het groen”. Voor de toekomst wil ACTIEV een nieuw, energiezuinig gebouw, met uitgebreide mogelijkheden voor medegebruik door bijvoorbeeld de jeugdverenigingen, de kinderopvang, het jeugdhuis, speelpleinwerking en het rockhok. Zo wordt dit een echte “brede school”, waarin ruimtes multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Er wordt al gewerkt aan een belangrijk subsidiedossier, met als doel dus één grote jeugd- en kindercampus.

We werken in onze gemeente goed samen met alle scholen, bijvoorbeeld op het vlak van zwerfvuilacties, verkeersveiligheid, buiten spelen en solidariteitsacties. ACTIEV wil het onderwijs blijven ondersteunen met verschillende acties, met andere woorden een “flankerend onderwijsbeleid” voeren. We maakten goede afspraken om de infrastructuur van de scholen ook ter beschikking te stellen van onze inwoners, bijvoorbeeld de parking in de Mgr. Donchelei. Samen met de lerarenopleiding van Thomas More werken we aan een centrale bib die toegankelijk is voor alle inwoners en alle scholen. ACTIEV ijvert ook voor het kunstonderwijs in ons dorp: de muziekschool krijgt meer ruimte door de verhuizing naar het KVRi, en in september wordt de tekenschool een afdeling van de tekenacademie in de Knipoog.

Onderwijs is een belangrijk middel om uit de cirkel van generatie-armoede te geraken. Daarom werken scholen en medewerkers van de sociale dienst van het lokaal bestuur samen om opvoedings- en andere problemen te bespreken en op te lossen. Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, helpen we met middelen uit het Kinderarmoedefonds. Ook kinderen die van elders komen en anderstalig zijn moeten goede kansen krijgen in ons onderwijs. Daarom ondersteunt de gemeente de scholen bij hun integratiebeleid met aangepast materiaal. In de bib en Sprankel! kunnen volwassenen uiteenlopende cursussen (taal, computer, …) volgen. Voor anderstaligen organiseren we een praatpunt zodat ze samen Nederlands kunnen oefenen.

Welzijnsbeleid een prioriteit!

“Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina
terugvinden!”

Voor ACTIEV blijft het welzijnsbeleid een prioriteit. Iedereen moet zich welkom voelen op de sociale dienst. Via een uitgebreid aanbod aan activiteiten in dienstencentrum Sprankel!, aangepaste sociale woningen en serviceflats, de samenwerking met het rusthuis, een ruime mantelzorgpremie en huisbezoeken bieden we een antwoord op de vergrijzing. We voerden een uitgebreid ouderenbehoefteonderzoek. Op basis daarvan zijn we in de Veldstraat gestart met een zorginformatienetwerk (ZIN); in dit proefproject gaat veel aandacht naar buurtgerichte en integrale zorg. We willen dit doortrekken naar andere straten en buurten. De sociale dienstverlening is uitgebreid met belangrijke initiatieven voor de toekomst:

 • huisbezoeken,
 • gezinsondersteuning,
 • een integratie/onthaalproject voor mensen van andere origine,
 • een vrijwilligerspunt,
 • een zitdag van een psycholoog en een bewegingscoach,
 • een kinderarmoedefonds,
 • een babbelgroep voor anderstaligen,
 • een gespreksgroep voor alleenstaanden.

Naast de mantelzorgtoelage wil ACTIEV een sociaal-pedagogische toelage voor ouders die thuis voor hun zwaar gehandicapt kind zorgen. Ook betaalbaar wonen voor jonge gezinnen is belangrijk. Dankzij de nieuwe verkaveling in de Proostlaan kunnen 60 gezinnen hun droomhuis bouwen. In de Kardinaalswijk en de de Pretlaan zorgen we voor 29 sociale koopwoningen. Voor huurders komen er op de Markt en in de Nieuwstraat 25 nieuwe sociale wooneenheden. Het Sociaal Verhuurkantoor kan het aanbod aan sociale woningen nog uitbreiden. Werkzoekenden begeleiden we via onze tewerkstellingsdienst, het wijk-werken, stages of vrijwilligerswerk. Op het vlak van drughulpverlening is samenwerking met veel organisaties en deskundigen nodig. Via het Jongerenwelzijnsoverleg zoeken we steeds naar de beste manier om deze problematiek aan te pakken.We nemen deel aan allerlei sensibiliseringsacties over gezondheid, bijvoorbeeld over kanker, maar ook over geestelijke gezondheid. We werken nauw samen met Welzijnsschakel ’t Kiertje. Zij openden een tweedehandswinkel in een pand dat door het OCMW ter beschikking wordt gesteld. De sociale kruidenier opende in juni 2018 en bouwen we verder uit. We geven cursussen om mensen te leren hun budget beter te beheren. Met de zeven lokale besturen uit de Middenkempen werken we volop samen aan welzijnsthema’s. Zo kunnen voortaan elke week een jurist, een psycholoog, een vrijwilligerscoördinator en een arbeidstrajectbegeleider geraadpleegd worden in het gemeentehuis.

Veiligheid en handhaving

“Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!”

Vorselaar kan prima veiligheidscijfers voorleggen en kwam vorig jaar in een monitor naar voor als de gemeente met het grootste veiligheidsgevoel van heel Vlaanderen. Binnen politiezone Neteland is Vorselaar de gemeente met de minste criminaliteit en overtredingen. Maar ACTIEV wil blijven verder werken aan veiligheid. Elke inbraak is er één teveel. Er kwamen heel wat buurtinformatienetwerken (BIN’s) bij:

 • zone Putakkerstraat / Moleneinde,
 • omgeving Hildering,
 • Van de Wervelaan,
 • wijk rond Della Faillelaan,
 • de Borrekenslaan,
 • zone Nieuwstraat (bloemen- en vogeltjeswijk).

Vorselaar start binnenkort met de gemeenten van zone Neteland een eigen preventiedienst en werkt aan een “inbraakveilig certificaat”. Vorselaar stapte ook mee in het BE-Alert systeem. Al deze communicatieplatformen maar ook Hoplr en Facebook worden ingezet in het veiligheidsbeleid. Vorig jaar werd zo een inbrekersbende opgerold.

Aan alle op- en afritten, aan Berkelheide en aan de Heirbaan richting Wechelderzande investeerde Vorselaar samen met de politie in ANPR-camera’s voor automatische nummerplaatherkenning. In combinatie met de informatie en beelden van naburige zones kunnen daders beter worden opgespoord. Aan de mooi heraangelegde fietsenstalling van het gemeentehuis zijn drie camera’s geplaatst. En het aantal fietsdiefstallen daalt!  Met het gratis graveren streven we naar meer diefstalpreventie en het sneller terugvinden van gestolen fietsen. Ook aan het jeugd- en sportcentrum werden camera’s geplaatst. Vanaf juli komen er ook mobiele camera’s die overal in de gemeente geplaatst en verplaatst kunnen worden om zwerfvuilstorters te betrappen of andere vormen van overlast en pesterijen op beeld vast te leggen.

De hernummering en hernoeming van enkele straten en huizen was een gedurfde onderneming en bracht wel wat zorgen voor de bewoners mee. Maar die zijn nu een stuk beter te bereiken voor de hulp- en pakjesdiensten. De meest afgelegen adressen kregen extra bordjes om de huisnummers nog duidelijker aan te geven.

Om een professionele brandweer uit te bouwen verhoogde Vorselaar haar bijdrage in een Kempense regio. Speciaal om de brandveiligheid in studentenverblijven te verbeteren werkte Vorselaar samen met de Thomas More hogeschool een eigen kader voor brandveiligheid en woonkwaliteit uit.

De wijkpolitie is weer ondergebracht in het gemeentehuis. De medewerkers op het gemeentehuis nemen permanentietaken van de politie over. Zo krijgen de wijkagenten meer tijd om op straat te komen, om nog beter samen te werken met het OCMW en andere gemeentelijke diensten en om proactief toezicht te houden aan bijvoorbeeld de schoolomgevingen en het sportcentrum.

Alle aspecten van veiligheid en handhaving worden opgevolgd in een handhavingsoverleg. Met de gemeente Olen delen we één handhavingsambtenaar, die de leegstand, de verwaarlozing van panden en milieuovertredingen opvolgt. In dat handhavingsoverleg nam onze gemeente het voortouw om een modern drugbeleid tot stand te brengen. De samenwerking tussen hulpdiensten, scholen, parket, politie en huisartsen levert goede resultaten op. We stelden deze nieuwe aanpak voor op het symposium van de huisartsen in onze regio.

Nog door deze samenwerking heeft Vorselaar nu een eigen noodplanningsambtenaar. Die doet in crisissituaties de noodplanning en coördinatie. Op regionaal niveau wordt dat georganiseerd met een Zonale VeiligheidsCel (ZVC).  In deze cel zitten de federale en lokale politie, brandweer, civiele bescherming, de verantwoordelijke van ambulances, gezondheidszorg en ziekenhuizen. Het scholendomein krijgt speciale aandacht. Er zijn veiligheidsoefeningen en alle gebouwen en poorten worden duidelijk aangegeven voor de hulpdiensten. Zo zijn we goed georganiseerd om efficiënt op te treden bij incidenten.

Duurzaamheid en natuur

“Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!”

Vorselaar heeft nog erg veel groene ruimte en onze natuurgebieden zijn echte pareltjes. De Lovenhoek werd zelfs verkozen tot de mooiste wandeling van het jaar. Nergens anders genieten de inwoners zelf zoveel van alle groene ruimte als in Vorselaar. Er wordt op verschillende locaties gewerkt aan het behoud en beheer van die kostbare natuur zodat ook de volgende generaties er nog van zullen kunnen genieten.

Als fairtradegemeente van het eerste uur blijven we belang hechten aan eerlijke handel maar ook aan verantwoord consumeren en produceren en de korte keten. ACTIEV vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven door duurzaamheidscriteria op te nemen in haar aankoopbeleid. Daarnaast willen we het beleid toetsen aan de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, waarin klimaatdoelstellingen en doelstellingen rond ontwikkelingssamenwerking worden samengevoegd. We stapten ook mee in het project Klimaatneutrale Organisatie 2020 met de bedoeling om als gemeente klimaatneutraal te werken tegen 2020. Vorselaar ondertekende ook de burgemeestersconvenant en streeft met tal van maatregelen naar een verminderde CO2-uitstoot voor de hele gemeente:

 • LED-verlichting in sporthal,
 • zonnepanelen op de daken van de werkhal, sporthal, Sprankel! en het gemeentehuis,
 • verwarming op aardgas in plaats van elektriciteit in de werkhal,
 • isolatiewerken sporthal,
 • CNG-voertuig,
 • elektrisch voertuig voor de kinderopvang en elektrische (bak)fietsen voor personeel,
 • laadpalen voor elektrische voertuigen (aan sportcentrum),
 • rationalisatie openbare verlichting,
 • coördinatie van een groot windmolenproject langs de E34 waarmee groene stroom kan opgewekt worden voor alle gezinnen van Vorselaar en waar mensen mee in kunnen participeren.

De komende jaren willen  we autodelen  – eventueel ook van gemeentelijke voertuigen – mogelijk maken in Vorselaar. Bij twee bouwprojecten werd al opgelegd om deelauto’s in het project op te nemen.

Een mooi en groen dorp moet ook proper zijn, en daar wordt aan gewerkt via bijvoorbeeld zwerfvuilacties en een nieuw systeem van afvalmeters en -peters. Vorselaar nam ook deel aan acties zoals “30 Dagen Zonder Afval”. Maar het kan altijd beter, en we blijven dan ook werk maken van bewustwording rond sorteren, recycleren en minder afval produceren.  ACTIEV bekijkt eveneens de mogelijkheid van een andere plaats voor het containerpark.

De voorbije jaren werd er weer een groot rioleringsproject in Vorselaar Noord afgewerkt. ACTIEV wil de komende jaren blijven investeren in riolering, met onder meer projecten op Sassenhout, Dijkbaan/Heiken/Lepelstraat, Vorselaar Noord fase 3 en Vispluk. Na al die projecten zal Vorselaar aan kop staan in Vlaanderen met een rioleringsgraad van meer dan 90%. Door deze projecten nu al voor te bereiden kan de gemeente samen met Hidrorio nog zo veel mogelijk subsidies krijgen. We willen telkens van de wegen- en rioleringswerken gebruikmaken om tegelijkertijd  te zorgen voor betere gsm-verbindingen en de nutsvoorzieningen te moderniseren en waar nodig ondergronds te brengen. Projecten om het hemelwater en het afvalwater apart af te voeren zorgen voor een betere waterkwaliteit in beken en rivieren. Om bij zware regenval overstromingen en ondergelopen kelders te voorkomen wil ACTIEV verder investeren in verschillende manieren om regenwater op te vangen: wadi’s, wachtbekkens en waterdoorlaatbare grondbedekking. Het pompstation aan de Dijkbaan wordt dit jaar nog gemoderniseerd waardoor de capaciteit om meer afvalwater te zuiveren verdubbelt.

ACTIEV wil de waardevolle natuur in Vorselaar behouden met verschillende acties:

 • aanleg van groen in de dorpskern,
 • open ruimte in het buitengebied vrijwaren van bebouwing,
 • ondersteunen van natuurverenigingen voor het beheer van natuurgebieden (Schupleer en Lovenhoek),
 • pesticidevrij onderhoud van straten en pleinen,
 • verbinden van groene gebieden.

Dorpskernvernieuwing, wegen en mobiliteit

Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!

ACTIEV heeft een duidelijke visie op de dorpskernvernieuwing: we versterken de leefbaarheid en uitstraling van ons dorp. Enkele mobiliteitsknelpunten zijn weggewerkt en het centrum is opgewaardeerd. De nieuwe pleinen en voetpaden maken onze kern mooier, veiliger en toegankelijker. We kregen veel subsidies voor de werken en werden laureaat van de prijs voor “de publieke ruimte” van de Vlaamse overheid. De grote werken voerden we uit tijdens de schoolvakanties en met medewerkers van de gemeente. Zo is met een erg bescheiden budget en weinig hinder in enkele jaren tijd het hele centrum heraangelegd;

 • dorpspleinen Kerkplein, pleintje Tip, pleintje Spieke zijn verkeersveilig heringericht,
 • straten, riolering/waterafvoer en voetpaden zijn slim in één beweging mee aangepakt,
 • Kerkstraat, Mgr. Donchelei en Cardijnlaan zijn volledig vernieuwd,
 • nieuwe voetpaden kregen zitbanken en mindervaliden-boordstenen met duurzame gekleurde klinkers aan de zebrapaden,
 • overal kwamen bomen en extra groen.

Leegstaande of verwaarloosde panden worden heel strikt opgevolgd zodat er meer renovatie en nieuwbouw is. De elektriciteitskasten zijn opgesmukt met mooie foto’s van Vorselaar. Het dorpscentrum ziet er netjes uit en wordt veel meer gebruikt voor activiteiten en ontmoeting. Vorselaar werkt consequent met dezelfde materialen. Dat zorgt voor een éénvormig straatbeeld, efficiëntere aankopen en een betere planning samen met de nutsmaatschappijen. Er is een goede langetermijnplanning gemaakt met een vademecum van de materialen. Een voorbeeld daarvan zijn de kleine verbindingen. De gemeente voert al vele jaren een consequent beleid op vlak van het behoud van kleine verbindingen:

 • drie paadjes in het centrum zijn gered bij nieuwe bouwprojecten,
 • bestaande verkavelingspaadjes zijn opgewaardeerd,
 • elk jaar zijn er nieuwe paadjes die aanplantingen en verhardingen krijgen,
 • er komen nieuwe verbindingen als tegemoetkoming bij bouwprojecten,
 • de tussengelegen buurtpleinen worden één voor één opgeknapt in samenwerking met de buurten of wijken.

Het geheel van al die verbindingen is geïnventariseerd, op kaart gezet en gepromoot met een  schoolroutekaarten, een kinderwandeling en informatieve naambordjes. Onze plaatselijke handelaars zijn bij de projecten in de dorpskern betrokken. Voor de horeca zijn er fijne terrassen gecreëerd en nergens werd ingeboet op parkeerplaatsen. Op verschillende plaatsen is er een zone voor kort parkeren ingevoerd zodat de klanten makkelijk kunnen parkeren tijdens het boodschappen doen. Vorselaar heeft in de regio een trekkersrol op vlak van mobiliteit. De gemeente maakte mee een studie voor de Middenkempen om een oplossing uit te werken voor vrachtverkeer en openbaar vervoer naar de steden. We vormden een regionale mobiliteitsraad met de gemeenten van Neteland. Vorselaar werd als enige gemeente uitgekozen voor het traject “Verkeersveilige Gemeente” en ontving in dat kader een SAVE-charter van de “Ouders voor Verongelukte Kinderen”. De geleverde inspanningen zijn dan ook opmerkelijk:

 • uitbreiding van de zone 30 in het centrum,
 • een grote uitbreiding van de zone 50 waardoor ook in de zone Vispluk en het noorden van Vorselaar (Zegbroek, Groenstraat, Klissenhoek en Moleneinde) geen 70 km/u meer gereden mag worden,
 • aankoop van verschillende digitale snelheidsborden en ontwikkeling met de politie van een nieuw stuurbord voor nog meer controles op de juiste plaats,
 • smallere straten (bv. Kerkstraat, bocht naar Kuiperstraat ) waardoor auto’s vertragen,
 • een fietsstraat (bv. Cardijnlaan) waar de fietsers voorrang hebben op de auto’s,
 • “doorlopende straten” waar geen auto’s maar wel zwakke weggebruikers door kunnen (bv. paadje Pallaaraard-Groenstraat, Proostlaan, Kardinaalswijk),
 • nieuwe voetpaden met vlotte toegankelijke overgangen in bijna het hele centrum,
 • nieuwe en heraangelegde verbindingspaadjes,
 • bewonerskaarten per zone i.p.v. per straat zodat bewoners meer ruimte hebben te parkeren,
 • elk jaar een mobiliteitsaudit met de verkeerscommissie en politie,
 • sensibiliseringsacties zoals autovrije zondagen,
 • fietssuggestiestroken (bv. Vorselaar-Noord),
 • wegversmallingen (Nieuwstraat, Molenbaan, Van de Wervelaan),
 • bijdrage voor 18-jarigen in een abonnement bij De Lijn.

Plannen van ACTIEV

De komende jaren werken we zo verder en pakken we straten zoals Boulevard, Van de Wervelaan, Markt, Riemenstraat, Nieuwstraat en Lepelstraat aan. Bij de geplande rioleringsprojecten in Vorselaar-Noord, Sassenhout, Vispluk en Heiken maken we van de gelegenheid gebruik om meteen ook nieuwe wegen aan te leggen, nutsleidingen ondergronds te brengen, trager verkeer af te dwingen en betere gsm-verbindingen te creëren. In het dorpscentrum willen we de dorpskernvernieuwing afwerken met vier belangrijke projecten:

 • een ontwikkelaar schept in de Lepelstraat ruimte voor een open plaats met woonblokken, doorsteken naar de school, ondergronds parkeren en een grote groene boulevard voor fietsers en voetgangers. Die komt in de plaats van de oudere woningen die de straat nu een gesloten aanzicht geven. De Vlaamse overheid steunt deze toekomstvisie voluit en geeft de gemeente de mogelijkheid om er met een publiek-private samenwerking een medische groepspraktijk te organiseren. Zo kunnen we in de toekomst naar huisarts en tandarts in eigen dorp blijven gaan. Er komt ook een gemeenschappelijke bibliotheek en ontmoetingsruimte samen met alle scholen van Vorselaar,
 • het project sluit aan bij het historische marktplein met plannen om het verkeer efficiënter af te leiden, een aparte busstrook te creëren, voor veel meer groene ruimte te zorgen en het geheel een aantrekkelijke uitstraling te geven.
 • er komt een voetverbinding naar de Merellaan en ACTIEV bekijkt hoe de ruimte tussen het gemeentehuis, de parking Nieuwstraat en dienstencentrum Sprankel! kan worden ingericht om een betere verbinding met de Markt te maken,
 • in de Cardijnlaan maken het oude jeugdcentrum en het schoolgebouw plaats voor een nieuwe campus. School, kinderopvang, jeugdverenigingen, jeugdhuis en speelpleinwerking krijgen meer ruimte. De kasteeldreef wordt opengetrokken tot in de Cardijnlaan zodat het centrum veel groener wordt en de kinderen er kunnen spelen.

Er komen nog extra fietspaden. Het dossier voor een vrijliggend fietspad op de gewestweg tussen Lille en Herentals ligt klaar om uit te voeren. De verbinding naar Grobbendonk via de Zuiderbaan wordt opgemaakt en er loopt een studie voor een fietspad vanuit het centrum richting Heirbaan.

Kindvriendelijk Vorselaar

Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!

Investeren in de toekomst is ook investeren in onze kinderen. ACTIEV wil dat kinderen zich in Vorselaar thuis voelen, er iets kunnen beleven en het dorp mee vorm kunnen geven. Want een dorp waar het goed leven is voor kinderen is ook voor andere groepen een aangename en leefbare gemeente.

 • Door de uitbreiding van de kinderclub met het ‘Huis van het Kind’ verdubbelde de capaciteit in de kinderopvang. Momenteel werken we aan een nieuwe kindercampus waar zowel de gemeentelijke basisschool, de kinderopvang, de speelpleinwerking, onze jeugdverenigingen en jeugdhuis ’t Staminee onderdak zullen vinden. We willen de beschikbare ruimtes beter benutten en een meerwaarde geven voor iedereen. De dreef zal mee in het project verweven zijn en zo nog meer in het centrum worden geïntegreerd. De Cardijnlaan is ondertussen een fietsstraat geworden om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te vergroten.
 • Met het vrijetijdsaanbod van de gemeente willen we vooral het particuliere aanbod aanvullen. De gemeente organiseert zelf speelpleinwerking, kinderopvang, sport- en andere uitstappen, Alles (voor) Kids, Buitenspeeldag en tal van andere activiteiten. Daarnaast worden ook samen met andere initiatieven sportkampen en musicalstages aangeboden. Dankzij het vrijetijdsaanbod in de regio Neteland kunnen alle inwoners van Vorselaar, Grobbendonk, Herentals, Herenthout en Olen gebruik maken van elkaars activiteiten. Zo werd het aanbod vervijfvoudigd, gewoon door samen te werken. In de toekomst gaan we de deze samenwerking nog verder uitbouwen om elkaars aanbod zo goed mogelijk aan te vullen.
 • We ondersteunden nieuwe jeugdwerkinitiatieven door infrastructuur, begeleiding en subsidies aan te bieden om zo het jeugdwerkaanbod zo divers mogelijk te maken. In 2016 werd er een afdeling van Jeugd Rode Kruis opgestart die intussen een aantal activiteiten per jaar organiseert.
 • Evenementen maken Vorselaar bruisend. Om dit op een verantwoorde manier zo te houden, werken we binnen regio Neteland samen om organisatoren van evenementen duidelijke regelgeving en ondersteuning te bieden. We bieden ook extra ondersteuning aan organisaties die de bezoekers sensibiliseren op het vlak van alcohol en drugs. In 2019 wordt een digitale evenementenaanvraag mogelijk, zodat het invullen van word-documenten of papieren overbodig wordt.
 • We investeerden ook in infrastructuur: het afvalstraatje achter het jeugdcentrum is vervangen door een grote ondergrondse restafvalcontainer. Dankzij de nieuwbouw van de kinderopvang kregen zowel kinderclub De Regenboog als de jeugdverenigingen meer mogelijkheden.
 • Deze legislatuur hadden we bijzondere aandacht voor een kindvriendelijke openbare ruimte. Op verschillende plaatsen zijn pleintjes ingericht voor kinderen en de buurt. Dat gebeurde steeds met de nadruk op avontuurlijk en natuurlijk spel en in samenspraak met de buurt. Samen met hen en met Thomas More werden de pleintjes in de Hildering, Jantjesblok en Kardinaalswijk ingericht. Momenteel werken we met de buurt en buurtwerking in Merellaan en Veldstraat volop aan een ontmoetingsplein tussen de twee straten. Ook de komende jaren blijven we hard werken aan ontmoetings- en speelruimte voor kinderen.
 • De jeugdraad is het klassieke participatie-instrument op vlak van jeugdbeleid, wordt op verschillende vlakken betrokken en kreeg zoveel mogelijk een actieve rol. De Kindergemeenteraad is een jaarlijks terugkerend initiatief waarbij kinderen uit de lagere school werken rond een thema. Die thema’s waren de laatste jaren nieuwjaarzingen, de aanplanting van een geboortebos, werken aan een kindvriendelijk Vorselaar, de publicatie van een kinderkrant en een kinderwandeling langs trage wegen.

Buurten en trage wegen

Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!

Vorselaar is een van die gemeenten waarin de kapelletjes nog een nadrukkelijke plaats hebben en we koesteren ze dan ook. Ze zijn historisch van belang en geven identiteit aan de buurt of het gehucht. Alle kapelletjes kregen dit jaar een nieuw eigen historisch infobordje. De gemeente maakte samen met de Heemkundige Kring en VVV-Toerisme Vorselaar een nieuwe kapelletjes-themawandeling. De wandeling passeert overal via kleine verbindingspaadjes. Al die “trage wegen” vormen samen ons trage-wegen-netwerk. U vindt dat netwerk onderaan en onder de vorm van wandelingen via deze link. ACTIEV voerde jarenlang een consequent beleid voor die paadjes en kerkenpaden:

 • kleine verbindingen bleven bewaard bij bouwprojecten (bv. tussen Guldenpad en Molenstraat,  tussen Kerkstraat en Mgr. Donchelei  en tussen Merellaan en Lepelstraat),
 • bestaande verbindingen (bv. paadje aan Krokuslaan-Heuvelstraat, aan Kievitlaan-Vinkenlaan en aan Vinkenlaan-Fazantenlaan) werden opgeknapt. Ook het paadje tussen Riemenstraat en Kabienstraat krijgt dit jaar nog een opknapbeurt,
 • oude kerkenpaden zijn stap voor stap heropend. Zo opende de gemeente in 2014 de eeuwenoude kerkenpad tussen de kerk van Vorselaar en Lille (6,3 km lang),
 • ook nieuwe verbindingspaden worden gecreëerd, gebaseerd op Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Voorbeelden daarvan zijn het nieuwe Van Bockstalpad dat in mei werd geopend bij de start van het Europese renovatieproject van Huis Van Bockstal op de Markt. Ook aan residentie Van Gill
 • ekens kwam een nieuwe verbinding, net als bij het bouwproject tussen Kabienstraat en Riemenstraat. Op die manier komen er overal in het dorpscentrum dergelijke kleine verbindingen,
 • de buurtpleintjes worden jaar na jaar allemaal opgesmukt. De voorbije jaren hebben we bv. de pleintjes aan Jantjesblok (nieuw buurtplein), Snoezelplein (nieuw buurtplein aan RVT Hof Ter Lande), Hildering (winnaar van de “Buitengewone Plekjes” van het Regionaal Landschap), Sassenhofke en het Geboorte/Vriendschapsbos (Vinkenlaan) ingericht. ACTIEV wil nog een nieuw buurtplein aan Merellaan/Veldstraat en de Heuvelstraat,
 • sinds vorig jaar kunnen buurtverenigingen ook aankloppen bij de cultuurraad in het kader van een nieuw subsidiereglement waarmee buurtactiviteiten worden aangemoedigd,
 • op verschillende plaatsen zijn aansluitend op die paadjes nieuwe voetpaden aangelegd of bestaande voetpaden vernieuwd. Zo kwam er vorig jaar een nieuw voetpad aansluitend op het “Paddeke van den Os” in de Merellaan. Ook in de Nieuwstraat komen er dit jaar nog nieuwe voetpaden. De voorbije vier jaren heeft de gemeente ook de voetpaden in Kerkstraat, Mgr. Donchelei, Cardijnlaan, Kempenlaan, Molenstraat  al vernieuwd,
 • kinderen kunnen langs de paden veilig naar school of hobby . De paadjes zijn dus van groot belang voor de mobiliteit, de toegankelijkheid en de verkeersveiligheid,
 • op de ‘trage-wegen’-bordjes staat wat meer uitleg over de namen van de paadjes. Enkele van de verbindingen hebben een heemkundige/historische waarde en kregen een naam in samenwerking met de Heemkundige Kring. Andere paadjes kregen een speelse naam van de kindergemeenteraad van Vorselaar,
 • het overzicht van al de paadjes, trage wegen en kerkenpaden is ook toeristisch van belang. VVV-Toerisme Vorselaar zal ze in haar toeristische activiteiten en producten opnemen. Zo zal dit jaar ook nog een nieuwe verbinding én wandelbrug worden aangelegd over de Aa zodat wandelaars naar Herentals kunnen doorsteken door een mooi natuurgebied.

Klik op de afbeelding om de volledige grootte weer te geven.

Ondernemen in Vorselaar

Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!

Ondernemen in een klein dorp als Vorselaar is niet vanzelfsprekend. Lokale ondernemers verdienen dan ook ondersteuning vanuit het gemeentebestuur. ACTIEV werkte daar de afgelopen twaalf jaar aan mee en zet ook in de toekomst lokaal ondernemerschap centraal.

Vanuit de Raad voor lokale economie en UNIZO borrelden allerlei ideeën en acties op. Die brachten een nieuwe dynamiek op gang in onze gemeente. Zo ontstond de Eindejaarsbeurs, een geslaagd evenement waar startende en gevestigde ondernemers zich voor kunnen stellen aan een breder publiek. ACTIEV moedigt dit aan en ondersteunt de Facebookpagina ‘Ondernemend Vorselaar’, waar handelaars de kans krijgen om te adverteren en acties en nieuwigheden te delen met hun klanten.

Vorselaar kreeg subsidies én waardering van het Agentschap Ondernemen voor de consequente versterking van de handelskern. In het centrum voerden we in samenspraak met de handelaars verschillende zones voor kortparkeren in. Zo blijven de parkeerplaatsen voor de winkels ter beschikking van de klanten. Pleintjes werden heraangelegd. Het is nu nog aangenamer vertoeven op de terrassen van verschillende horecazaken.

Voor ACTIEV zijn de landbouwers een belangrijke economische groep in Vorselaar. De gemeente heeft intensief meegewerkt binnen de opvolgingscommissie Nete en Aa. Hoewel de opgelegde uitbreiding van de natuurwaarden in dit gebied door ACTIEV wordt aangemoedigd, beseffen we dat dit voor landbouwers binnen het gebied een zware inspanning vraagt. ACTIEV pleit dan ook voor begeleidende maatregelen om het voortbestaan van deze bedrijven te waarborgen. ACTIEV wil een stevige grondenbank, steun bij verbreding of heroriëntering van de betrokken bedrijven en een persoonlijke begeleiding van de landbouwers. Daarnaast zijn er ook andere aandachtspunten:

 • om verliezen op teelten maximaal te compenseren verleent de gemeente haar volle medewerking bij schadecommissies,
 • landbouwfolie kan gratis worden ingeleverd op het containerpark,
 • we bouwen verder aan de verbreding van de landbouwsector met onder meer de hoeveproducten,
 • we willen in samenwerking met de scholen projecten uitwerken, bijvoorbeeld een landbouwleerpad.

De volgende jaren wil ACTIEV  werk maken van “Lokaal Winkelen”. We benadrukken de charme van buurtwinkels en dicht bij huis aankopen. Onder impuls van de 2290-campagne kwamen er nog enkele streekproducten bij. De gemeente gebruikt die samen met de cadeaucheques bij recepties en als geschenk voor jubilarissen. Zo worden ze meteen ook meer bekend bij het grote publiek!

Op het Vispluk en het Sassenhout breidden we de kmo-zone uit met vijf hectare. Nieuwe bedrijven kunnen daar starten en succesvolle plaatselijke ondernemers kunnen hun bedrijf binnen de eigen gemeente verder laten groeien. We zorgen tegelijkertijd voor extra werkgelegenheid in ons dorp.

 

Bruisend Vorselaar

Bij dit bericht hoort een video, deze kan je onderaan de pagina terugvinden!

Vorselaar is een warme, levendige en hechte dorpsgemeenschap met een bruisend verenigingsleven. In de evenementenzaal, het dienstencentrum Sprankel!, de bibliotheek, het sportcentrum en de kasteeldreef vinden tal van evenementen plaats. Vrijwilligers springen telkens mee op de kar om feestelijke activiteiten te organiseren voor jong en oud. ACTIEV kijkt met veel plezier terug op evenementen als 900 jaar Vorselaar en de historische wandeling langs het kasteel, het langste dessertenbuffet van Vlaanderen, de uitzending van Q-music voor de Meneer Konijn-actie op het Marktplein, het culinair Wereldfeest, de openluchtfilm met Rocco Granata, de binnenkomst van de 1000 km van “Kom op tegen Kanker”, Alors on Danse op TV en de vele sportevenementen. Ondertussen zijn de voorbereidingen al gestart om in 2020 het 200-jarig bestaan van de Zusters te vieren. Ook in 2020 vindt de Levensloop plaats in samenwerking met de Stichting Tegen Kanker. Vorselaar leeft dus volop, mee dankzij zijn verenigingen! Dat wordt mooi geïllustreerd door de dubbele titel van gelukkigste gemeente én fijnste woondorp in Vlaanderen (2014 en 2016).

In Vorselaar beschikken we over uitgebreide infrastructuurmogelijkheden die we voor onze verenigingen zeker willen behouden. ACTIEV ziet ook nog mogelijkheden tot verbetering.

We willen samenwerken met de scholen om hun eigen bibliotheken samen te brengen in één bibliotheek/ontmoetingsruimte, waar behalve de scholen ook de inwoners van Vorselaar terecht kunnen. Zo blijft ook de sociale functie van de bib behouden. We streven naar een locatie in het centrum dicht bij de scholen.

Het gebouw van de huidige bib is prima geschikt als verenigingencentrum, zoals nu het buurthuis. Het buurthuis vertoont vele gebreken en is zeker geen goed voorbeeld qua energieverbruik. Het gebouw van de huidige bib is ruimer en de buitenomgeving biedt vele mogelijkheden en het is gelegen naast een grote parking die ’s avonds en in het weekend over veel vrije plaatsen beschikt.

De evenementenzaal wordt zeer goed gebruikt door verenigingen en andere organisatoren. De huidige concessie met Corsendonk werd destijds door alle partijen in de gemeenteraad goedgekeurd, maar heeft niet altijd het gewenste resultaat opgeleverd. ACTIEV bekijkt de mogelijkheden om binnen twee jaar, bij het aflopen van de concessie, de zaal anders uit te baten, zonder een brouwersgroep. Wij willen daarbij prioriteit geven aan de behoeften van de verenigingen die de infrastructuur gebruiken. Een zaal op maat van Vorselaar, dat is trouwens steeds het uitgangspunt geweest. Nu de zaal na een juridisch dispuut tussen de hoofdaannemer en een onderaannemer eindelijk definitief werd opgeleverd werden reeds vele verbeteringen aangebracht: de vloer werd – met succes – herschilderd, de muren kregen een laagje verf, de klinken en sloten werden hersteld. Na de evaluatievergadering met de uitbaters en de grootste gebruikers werden in samenspraak tevens enkele verbeteringen doorgevoerd qua gebruik, huur, enz.

De uitbating van de cafetaria van de sporthal heeft zeker niet altijd de gewenste service geboden. De samenwerking met een brouwersgroep heeft niet het beoogde resultaat opgeleverd. We streven ernaar om zo snel mogelijk de cafetaria concessievrij te maken zodat de uitbating meer en betere voorwaarden biedt voor de uitbaters, wat uiteindelijk alle gebruikers ten goede zal komen.

Ons sportcentrum is en blijft één van de mooiste en grootste uit de regio. Honderden jongere en oudere sportievelingen maken intensief gebruik van het indrukwekkende aanbod aan sportclubs en -infrastructuur. ACTIEV zorgde onder andere voor een nieuw multisportveld, de vernieuwing van de atletiekpiste, de skatebowl, de hondenwei en de mountainbikeroute. Met OG Vorselaar werd een overeenkomst gesloten over het beheer van de velden en de kantine. De komende jaren wil ACTIEV het sportcentrum nog verder uitbouwen door een kunstgrasveld aan te leggen. Hierdoor kunnen de verenigingen die gebruik maken van de buitenterreinen steeds sporten op een grasmat die volledig in orde is, ook tijdens de natte herfst- en wintermaanden. Het kunstgrasveld zal het ganse jaar door, in onderling onderleg, gebruikt kunnen worden door verschillende sportverenigingen en tijdens de zomermaanden dienst doen voor de jaarlijkse tornooien zodat de ingezaaide terreinen ieder jaar meer tijd krijgen om te herstellen en beter gewapend zijn om de trainingen en wedstrijden van het nieuwe seizoen te doorstaan.

De jaarmarkt en de septemberkermis lokken dankzij de medewerking van de cultuurraad en de horeca veel enthousiaste bezoekers. De jaarthema’s zijn daar een dankbare kapstok voor.

Vorselaar staat bij toeristen bekend om zijn monumenten en erfgoed, die we absoluut willen bewaren voor volgende generaties. Onder impuls van Vorselaar werd met subsidies een regionale dienst voor onroerend erfgoed opgestart. Omdat bepaalde documenten niet verloren mogen gaan en de gemeente daar een belangrijke rol in kan spelen, wordt ook veel aandacht besteed aan een goede archiefwerking.

Door zijn natuurgebieden is Vorselaar een trekpleister voor fietsers en wandelaars. Extra verbindingen vormen een stimulans om Vorselaar te bezoeken: in het zuiden van Vorselaar vormt bijvoorbeeld een brug over de Aa een nieuwe trage verbinding naar het groen, Hidrodoe en het Bloso-centrum in Herentals. De afgelopen jaren verschenen heel wat nieuwe gidsen: een wandelgids, een fietsgids, een bioboertocht en een trage-wegen-gids. De wandeling van Natuurpunt door het prachtige domein in de Lovenhoek werd in 2017 –  terecht – bekroond tot mooiste wandeling van het jaar. Door onze streekproducten in de kijker te zetten stimuleren we Vorselaar niet alleen als toeristische bestemming, maar ondersteunen we ook onze lokale ondernemers. Nieuwe producten zijn Eddy IJs en 2290-bier, -koffie, -mellow cakes.

Copyright © 2018 ACTIEV | Alle Rechten Voorbehouden
Website door Joris Van der Schoot